മികച്ച രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മണ്ണൊരുക്കാൻThis video shows you how to prepare soil for vegetable garden in malayalam. This information will be useful for your adukkalathottam or home garden.

വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ മനൊരുക്കുന്ന രീതി ആണിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വീഡിയോയോയിൽ തന്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് & വീഡിയോസ് share ചെയ്തത്, ‘ Mobin mathew, ‘

ഇത്തവണ PRS Kitchen ലേക്ക് seeds അയച്ചു help ചെയ്തവർ : Mobin mathew, Shaantha Kumari, Arathi C, Fr. Joy (irinjalakuda,Sneha Bhavan), Nikhil Jihoy, Sreedevi S,

Facebook ഇൽ PRS Kitchen- Follow ചെയ്യൂ :
https://www.facebook.com/PRSlovers4food

For Promotions, Collaborations and other business enquiries & helps mail to PRS Kitchen : malayaleeflavour@gmail.com

#krishi
#adukkalathottam
#homegarden
#soil
#mannu
#krishitips
#krishimalayalam
#കൃഷി
#prskitchen

View Source

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

how to grow garlic, a q&a with filaree farm
6 Best Weed Killer for Lawn Reviews 2019 | Top Liquid and Spray Options
don’t stop now! succession sowing of vegetables herbs, flowers, with niki jabbour
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
नये पौधे क्यों मरते-मुरझाते हैं और ग्रो नहीं करते/ beginner
15 Tips For Landscaping On A Budget
Where & How to Find Free Containers for your Gardening
HOW TO START VEGETABLE GARDEN SEEDS INDOORS
Growing Vegetables in Winter | Gardening
Vegetable Garden Tour & Tips 7/19/2018: Mature Tomatoes & Peppers,
No Preview
Container Gardening for Beginners
How To do a Vegetable Garden on a Apartment Patio
How to Easily make Bonsai Forest
6 Tips To Grow Sunflowers || How To Grow Sunflowers
Flower garden with butterfly step by step for beginners acrylic
10 ABSOLUTELY Zero Maintenance Plants MUST GROW For the BEGINNERS
Kids Gardening| Indoor Gardening | Microgreens
Successful Hydroponic Gardening
Hydroponic Cucumbers
Cannabis Kratky Hydroponic Timelapse Grow from Seed to Harvest
How to Easily make Bonsai Forest
नये पौधे क्यों मरते-मुरझाते हैं और ग्रो नहीं करते/ beginner
Growing Vegetables in Winter | Gardening
Kids Gardening| Indoor Gardening | Microgreens