#28 Essential Tips for Starting a Balcony Vegetable Garden |No winter lasts forever; no spring skips its turn.
There is a loveliness to life that does not fade. Winter, it is the time for home.
And January and February are such a good time to start planning your balcony vegetable garden. Oscar Wilde said once, “Wisdom comes with winters.”
Preparing our growing space, but more importantly, preparing our mind is the key to a successful and fruitful vegetable season.

Essential Tips for Starting Balcony Vegetable Garden / Tips để bắt đầu trồng rau trên ban công
https://www.her86m2.com/green-living/essential-tips-for-starting-a-balcony-vegetable-garden

My 8sqm balcony vegetable garden / Khu vườn 8 mét vuông của mình:
https://www.her86m2.com/green-living/8sqm-balcony-garden

Bokashi Compost / Phân bón Bokashi:
https://www.her86m2.com/green-living/bokashi-compost-organic-fertilizer-for-balcony-garden

Không có mùa đông nào kéo dài mãi mãi; không có mùa xuân nào mất lượt.Cuộc sống có gì đó chẳng mờ phai. Mùa đông, đó là thời gian cho mái ấm.

Tháng 1 và tháng 2 là thời điểm thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch cho vườn rau trên ban công. Oscar Wilde đã từng nói: “Sự khôn ngoan đến cùng với mùa đông.”

Chuẩn bị không gian, nhưng quan trọng hơn là chuẩn bị tâm thế là chìa khóa của một mùa rau thành công và trĩu quả.

==========
SUPPORT ME SO I CAN CREATE MORE QUALITY CONTENT / ỦNG HỘ MÌNH LÀM TIẾP NHỮNG NỘI DUNG NHƯ NÀY:
https://paypal.me/ThuThuyDao
https://www.patreon.com/her86m2

PHOTO EDITING PRESETS FOR LIGHTROOM / PRESETS CHỈNH ẢNH:
https://www.her86m2.com/store

BUYING PRINTS / MUA ẢNH IN MÌNH CHỤP:
https://www.her86m2.com/print-shop

STAY CONNECTED / KẾT NỐI VỚI MÌNH:
Website: https://www.her86m2.com
Facebook: https://www.facebook.com/th.thuydao
Instagram: https://www.instagram.com/thuydao__/

==========
GARDENING TOOLS / ĐỒ NGHỀ LÀM VƯỜN

Sách làm vườn / Book to Balcony Gardening: https://amzn.to/2QoTmUR
Nhà kính / Mini Greenhouse: https://www.ebay.de/itm/372659505542
Thùng Bokashi / Bokashi Composting: https://geni.us/bokashi
Đất trồng cây / Soil: https://geni.us/vegsoil
Đất gieo hạt / Potting Soil: https://amzn.to/2Epnlcb
Rơm / Straw: https://amzn.to/3hqVtmA

For those who can’t do Bokashi Composting:
Phân từ Móng, sừng động vật/ Horn Shavings: https://amzn.to/3gekgJr
Phân bón từ phân gà / Chicken Manure / : https://amzn.to/31eTpZC
Phân bón lỏng đóng chai / Fertilizer: https://amzn.to/32bEaj8
Kiềm / Calcium: https://amzn.to/3aEEz1w

==========
DIY GEARS:
https://www.her86m2.com/my-stuff

==========
CAMERA GEARS / ĐỒ MÁY ẢNH:
https://www.her86m2.com/my-stuff

==========
TIMESTAMP:
0:00 Intro
0:41 Check the rules / Kiểm tra các quy định
1:25 Calculate the time you have / Tính toán thời gian?
2:02 Set a budget / Đặt ra ngân sách
2:52 Choose the right plants / Chọn đúng cây
5:53 You’ll need a plan / Lên kế hoạch
7:23 Healthy soil / Đất khoẻ
8:42 Early sowing / Gieo hạt sớm
9:13 Polyculture / Đa canh
10:30 Rotate crops each year / Luân canh

#balconygarden #urbangardening #permaculture

A big thank you from bottom of my heart to the beloved people who help translate/correct the subtitles:
Lari (Russian)
Aya (Japanese)
Katja (German)
Hyelin (Korean)
Love you all!

View Source

Add Comment

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

how to grow garlic, a q&a with filaree farm
6 Best Weed Killer for Lawn Reviews 2019 | Top Liquid and Spray Options
don’t stop now! succession sowing of vegetables herbs, flowers, with niki jabbour
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
Growing Tons of Vegetables in Water! Hydroponic Growing!
How to Grow a SALSA Garden BEGINNER
Tips for a Beginner Gardener
Beginner’s Top 5 Gardening Tips
HOW TO FIX CLAY SOIL FOR A VEGETABLE GARDEN? A
How to start your vegetable garden
Top 5 Best Vegetables Easy To Grow In Your Vegetable
Creative Vegetable Garden ideas for Small Space Homes
Easy no dig flower bed – Prepare a garden bed
Flower Garden Tips : How to Care for Anthuriums
Grow a Perennial Flower Garden | Gardening Tips
28 DIY FLOWER POT IDEAS || 5-Minute Decor Projects For
INDOOR GARDEN IDEAS malayalam /DIY
ZERO LIGHT INDOOR PLANTS THAT SURVIVE IN DARK
Growing Strawberries Indoors
Hydroponic Grow Lights 101 Tutorial Indoor Garden System
HOW TO FIX CLAY SOIL FOR A VEGETABLE GARDEN? A
Easy no dig flower bed – Prepare a garden bed
Growing Tons of Vegetables in Water! Hydroponic Growing!
INDOOR GARDEN IDEAS malayalam /DIY